Rahkeen Ampumaradan järjestyssäännöt

Palovaaran Erämiehet Ry - Rahkeen Ampumaradan järjestyssäännöt

1. Ampumaradat ovat käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 20.00 ja lauantaista sunnuntaihin klo 12.00 – 18.00 Muina aikoina sekä juhlapyhinä/aattoina ratojen käyttö on ehdottomasti kielletty (ellei siitä ole erikseen sovittu ratavastaavan kanssa).

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. On myös huolehdittava siitä, että ei aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ratavastaava ja ratavalvojat. Ratavastaavan ja valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4. Ampumaradalla saavat harrastaa ammuntaa Palovaaran Erämiesten jäsenet sekä muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille ratavastaava/valvojat on antanut luvan.

5. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Tästä poikkeavista käytännöistä on erikseen sovittava ratavastaavan kanssa. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

7. Sarjatuliaseella ampuminen on kaikilla radoilla kielletty / poislukien kertalaukaukset.

8. Savikiekkokäsiheittimien käyttö radoilla kielletty.

9. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna.

10. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

11. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka ratavastaava on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

12. Ampumapaikalta poistuessa varmistu siitä, että aseesi on lataamaton sekä laita hylsyt ja muut roskat niille varattuihin paikkoihin. Huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.

13. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammunnanvalvojien antamia turvallisuusohjeita.

14. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. Haulikkoampujan on käytettävä suojalaseja ammunnan aikana.

15. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle.

16. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

17. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnanvalvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä Palovaaran Erämiehet ry:n hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen jäsenoikeutensa tai, jollei hän ole Palovaaran Erämiehet ry:n jäsen, menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyyn.