Toiminta 

Palovaaran Erämiehet ry:tä johtaa hallitus ja sen toimintoja hoitavat kilpailu-, ampuma- ja riistanhoitojaosto sekä majatoimikunta.

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI.

Yhdistyksen nimi: PALOVAARAN ERÄMIEHET R.Y.

Kotipaikka: Joensuu, Itä-suomen lääni

Yhdistys: perustettu 8.11.1957 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli: suomi.


2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1)      turvallista ja eettistä metsästystä.

2)      riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa.

3)      urheilu- ja metsästysammuntaa ja

4)      kenneltoimintaa.


3 § SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1)      hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.

2)      suorittamalla riistanhoitotöitä.

3)      valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.

4)      seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.

5)      huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.

6)      kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan.

7)      järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

8)      edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

9)      opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun.

10)  seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


4 § SEURAN JÄSENET

Seuran jäsenmuotoja ovat:

1)      varsinainen jäsen.

2)      koejäsen.

3)      ampumajäsen.

4)      nuorisojäsen.

5)      kunniapuheenjohtaja.

6)      kunniajäsen ja

7)      kannatusjäsen.

Hallitus voi hyväksyä seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi, nuoriso-, koeampuma- tai ampumajäseneksi henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, toimintaohjeita pienriistan metsästyksestä ja riistanhoidosta sekä seuran vuosikokouksen hyväksymiä metsästyssääntöjä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, jonka jälkeen seuraavassa hallituksen kokouksessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä. Nuorisojäsenyys päättyy, kun henkilö täyttää 18 vuotta ja hän eroaa yhdistyksestä tai hallitus hyväksyy nuorisojäsenen seuran varsinaiseksi jäseneksi jäsenen suostumuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa henkilöltä ei peritä seuran liittymismaksua, vaan normaali vuosittainen jäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on omalla toiminnallaan huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä, suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja maaliskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua heti liittyessään, vaan vasta kahden vuoden koeajan jälkeen. Maksun suuruus määräytyy kuitenkin ensimmäisen koejäsenyysvuoden mukaan. Hänellä ei ole äänioikeutta ennen varsinaiseksi jäseneksi hyväksymistä. Koejäsenellä on muutoin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Ampumajäsenen liittymismaksu on puolet varsinaisen jäsenen liittymismaksusta eikä hänellä ole metsästysoikeutta seuran metsästysalueilla. Ampumajäsenellä on muutoin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista ja seuratoimintavelvoitteista.

Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole seuratoimintavelvoitteita.

Kaikkien jäsenten on noudatettava toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistettävä metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä ja aktiivisuutta.

Jäsen-, koejäsen, nuorisojäsen tai ampumajäsen on velvollinen:

1)      suorittamaan riistanhoito- tai muuta talvikokouksen päättämää seuratoimintatyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman toimintavelvoitteen edellyttämän määrän.

2)      pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä, muusta seuratoiminnasta, pyytämästään riistasta sekä

3)      tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran sihteerille täyttämällä toimintakortin määrättyyn aikaan mennessä.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai muuhun seuratoimintaan, tai jättää palauttamatta toimintakortin, on velvollinen suorittamaan seuralle toimimattomuusmaksua. Maksun suuruus vahvistetaan vuosittain talvikokouksessa. Toimimattomuusmaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

Seuran hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen, muun seuratoiminnan ja toimimattomuusmaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.


6 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostitse hallitukselle, seuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voi erota milloin tahansa, mutta hän on velvollinen suorittamaan jäsenvelvoitteet ennen eroamistaan.


7 § SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1)      laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen.

2)      toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien metsästystapojen vastaisesti.

3)      rikkoo metsästystä koskevia lakeja ja asetuksia, tai määräyksiä, tai

4)      toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksen tekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä postituspäivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä -tai irtaimesta omaisuudesta.


8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain 2 varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

1)      sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, tai

2)      kirjallisena ilmoituksena jäsenille, tai

3)      sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

4)      seuran nettisivuilla


9 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)      Todetaan kokouksen laillisuus.

3)      Hyväksytään työjärjestys.

4)      Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5)      Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6)      Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

7)      Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

8)      Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilön vaali.

9)      Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.

10)  Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

11)  Ilmoitetaan seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet.

12)  Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.

13)  Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

14)  Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille, Pohjois-Karjalan Kennelpiirille ja Enon Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

15)  Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan

voida tehdä päätöstä.

16)  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten seuratoimintavelvoitteet, sekä päätetään mahdollisten toimimattomuusmaksujen määräämisestä ja suuruudesta.

17)  Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi.


10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.


11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisena seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.


12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksien pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.


13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella on 1 ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta, tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14 § SEURAN TILI – JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava lausunto hallitukselle viimeistään 2 päivää ennen vuosikokousta.


15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus vastaa seuran taloudenhoidosta ja omaisuudesta.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävän hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun kokous todetaan tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.


16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai vähintään hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.


17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Kukin kirjoittaa erikseen.


18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1)      Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2)      Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3)      Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa, sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4)      Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5)      Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6)      Vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

7)      Toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot.

8)      Nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin, Pohjois-Karjalan Kennelpiirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt.

9)      Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista.

10)  Pitää seuran jäsenluetteloa.

11)  Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta.

12)  Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

13)  Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

14)  Valita, sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.

15)  Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.

16)  Tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.

17)  Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti joihinkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland r.y:lle (Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirille, Pohjois-Karjalan Kennelpiirille ja Enon Riistanhoitoyhdistykselle.


21 § JÄSENOIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.


22 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty